Česky English

GDPR

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů a osoby odpovědné za zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost ŽÁROHMOTY, spol. s r.o., IČ: 25238795, se sídlem Keramická 214, 330 11 Třemošná, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 11851.

 

Ve společnosti ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. je za zákonné zpracování osobních údajů odpovědná pověřená osoba, které můžete zasílat Vaše dotazy, připomínky nebo žádosti k dané oblasti na níže uvedené kontakty:

Doručovací adresa: ŽÁROHMOTY, spol. s r.o., Keramická 214, 330 11 Třemošná

E-mail: osobniudaje-ZAVINOVADLO:zarohmoty.cz

ID datové schránky: 9awdfba

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl společností jmenován.

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy. Všechny osobní údaje, které společnost zpracovává, používá pouze k plnění právních důvodů, které opravňují správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů.

 

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. poskytuje subjektům údajů dostatečné a zřetelně formulované informace o zpracování jejich osobních údajů.

Základní informace o zpracovávání osobních údajů jsou definovány na webových stránkách společnosti. Veškeré bližší informace jsou subjektu údajů poskytnuty prostřednictvím pověřené osoby za zpracování osobních údajů.

 

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje pouze pro konkrétně vyjádřené a legitimní účely a to pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Tato zásada minimalizace zpracování osobních údajů je také dodržována při nastavení přístupových oprávnění zaměstnanců správce, tzn., že přístup ke konkrétním osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří údaje potřebují pro výkon své práce.

 

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. plní svoji povinnost udržovat osobní údaje přesné a aktuální, při přijmutí veškerých opatření, která lze rozumně očekávat.

 

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. klade dostatečný důraz na náležité zabezpečení osobních údajů přijmutím vhodných opatření, jenž jsou určována s přihlédnutím k povaze osobních údajů, k rozsahu a účelům jejich zpracování a k technickým a organizačním možnostem společnosti.

Účely zpracování osobních údajů a jejich právní titul

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje k těmto účelům:

 • mzdová agenda
 • odvod daně z příjmu fyzických osob
 • odvody sociálního a zdravotního pojištění
 • vedení osobních spisů zaměstnanců
 • evidence pracovních úrazů
 • evidence uchazečů o zaměstnání
 • vlastní podnikatelská činnost
 • ochrana majetku společnosti

Právní důvody, které umožňují společnosti ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely jsou:

 • legislativní povinnost v rámci platných zákonů ČR
 • uzavření a plnění smlouvy jako základ vlastní podnikatelské činnosti
 • oprávněný zájem správce, kterými jsou právo na vedení spisu zaměstnanců, výběr zaměstnanců, právo podnikat, tzn. vykonávat obchodní, výrobní a marketingovou činnost a ochrana majetku.

Kategorie osobních údajů

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. zpracovává obecné osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů. Zvláštní kategorie osobních údajů jsou zpracovávány pouze na základě plnění legislativní povinnosti správce.

Kategorie subjektu údajů

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. zpracovává osobní údaje pro tyto kategorie subjektu údajů:

 • zaměstnanec správce
 • příbuzný zaměstnance správce (manžel, manželka, dítě, jiný)
 • uchazeč o zaměstnání
 • zástupce obchodního partnera správce- fyzická osoba
 • registrovaný uživatel webu správce
 • jiná fyzická osoba vstoupivší do areálů správce

Doba uchovávání osobních údajů

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. uchovává osobní údaje pouze po nezbytnou dobu stanovenou na základě těchto právních důvodů:

 • legislativní povinnost v rámci platných zákonů ČR
 • oprávněný zájem správce
 • souhlas subjektu údajů

Doba uchovávání konkrétního osobního údaje konkrétního subjektu údajů bude sdělena na základě jeho přijaté žádosti.

Práva subjektu údajů při zpracování osobních údajů ve společnosti ŽÁROHMOTY, spol. s r.o.

Právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů. Konkrétně se jedná o informace o účelu zpracování, kategorii a o příjemcích dotčených osobních údajů. Dále informace o získání dotčených osobních údajů a plánované době jejich zpracovávání.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů týkající se subjektu údajů.

Právo na výmaz osobních údajů týkající se subjektu údajů.

Právo na omezení zpracování osobních údajů týkající se subjektu údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů týkající se subjektu údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkající se subjektu údajů.

Právo subjektu údajů podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt údajů má právo podat stížnost pro neplnění povinností správce ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. dle Nařízení (EU) 2016/679. Stížnost může subjekt údajů podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontakty ÚOOÚ:

 • Doručovací adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
 • Telefon: +420 234 665 800
 • E-mail: posta-ZAVINOVADLO:uoou.cz
 • www: https://www.uoou.cz/
 • ID datové schránky: qkbaa2n

Pravidla pro uplatňování práv subjektu údajů

Každá žádost subjektu údajů o výmaz, omezení nebo ukončení zpracování konkrétních osobních údajů bude správcem individuálně posouzena a subjekt údajů bude vyrozuměn o výsledku včetně důvodů schválení či neschválení žádosti a včetně poučení o dalších možnostech subjektu údajů.

Lhůta pro oznamovací povinnost je 1 měsíc od obdržení žádosti subjektu údajů. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce. V takovémto případě informuje správce subjekt údajů o prodloužení do 1 měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro odklad.

Žádost podaná subjektem údajů na základě jeho práv musí obsahovat:

 • identifikační údaje žadatele (subjekt údajů, zákonný zástupce subjektu údajů, osoba zmocněná subjektem údajů)
 • identifikační údaje subjektu údajů
 • kontaktní údaje žadatele
 • srozumitelný popis předmětu žádosti

Identifikačními údaji žadatele (v případě právnické osoby se jedná o údaje fyzické osoby, která ji zastupuje) se rozumí:

 • jméno a příjmení
 • datum a místo narození
 • adresa trvalého bydliště
 • vztah k subjektu údajů.

Identifikačními údaji subjektu údajů se rozumí

 • jméno a příjmení
 • datum a místo narození
 • adresa trvalého bydliště

Kontaktními údaji žadatele se rozumí:

 • doručovací adresa
 • e-mailová adresa

Žádost podaná subjektem údajů musí být opatřena ověřeným vlastnoručním podpisem nebo elektronickým podpisem založeném na platném osobním certifikátu subjektu údajů nebo jeho zákonného zástupce.

Žádost podaná osobou zmocněnou subjektem údajů musí být opatřena ověřeným vlastnoručním podpisem nebo elektronickým podpisem založeném na platném osobním certifikátu žadatele a dále jako přílohu musí obsahovat plnou moc k podání žádosti opatřenou ověřeným vlastnoručním podpisem subjektu údajů.

Automatizované individuální rozhodování

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. neprovádí žádné rozhodování založené na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Přístup jiných osob k osobním údajům

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. poskytuje přístup k zpracovávaným osobním údajům pouze smluvním zpracovatelům. Jedná se o externí firmy zajišťující pro správce účetní a daňové poradenství, podporu provozu informačního systému, správu a údržbu IT, správu a údržbu webu správce, správu a údržbu zabezpečovacích a kamerových systémů.

Na základě uzavřených smluv jsou zpracovatelé vázány stejnými povinnostmi jako správce. Jedná se zejména o povinnost zpracovávání osobních údajů pouze pro dané účely, zákazu přenášení osobních údajů a jejich předávání třetím osobám a dodržování pravidel správce pro zajištění jejich zabezpečení.

Příjemci osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje poskytuje správce pravidelně jiným subjektům pouze v rámci plnění svých legislativních povinností. Jedná se pouze o osobní údaje zaměstnanců a s kategoriemi příjemců je subjekt údajů seznámen prostřednictvím osobního dotazníku zaměstnance.

Na základě svého oprávněného zájmu poskytuje správce osobní údaje zaměstnanců a jiných fyzických osob vstoupivších do areálu správce pouze v případě nutnosti při zjištění protiprávního jednání na svém majetku. V takovém případě poskytuje správce osobní údaje orgánům činným v trestném řízení.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. nepředává žádné osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Informace o provozování kamerového systému

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. provozuje kamerový systém pouze za účelem ochrany majetku společnosti.

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. monitoruje prostřednictvím kamerového sytému pouze prostory, které vlastní, tzn. svůj nemovitý majetek. ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. nemonitoruje prostřednictvím svého kamerového systému žádné veřejné prostory.

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. provozuje kamerový systém se záznamem. Zpracovávaným osobním údajem prostřednictvím kamerového systému je videozáznam fyzické osoby. Tento osobní údaj je zpracováván pro kategorie subjektu údajů:

 • zaměstnanec správce
 • zástupce obchodního partnera správce- fyzická osoba
 • jiná fyzická osoba vstoupivší do areálů správce

Právní důvod, který umožňují společnosti ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. zpracovávat osobní údaje z kamerového sytému je oprávněný zájem správce.

Prostor monitorovaný kamerovým systémem je viditelně označen informačními tabulemi.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies (více informací).

Tento souhlas po Vás vyžaduje Evropská unie.

Nesouhlasím Souhlasím