Česky English

Životní prostředí

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. se řídí platnými právními předpisy v oblasti odpadového a obalového hospodářství a nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi. V oblasti odpadového hospodářství spolupracujeme se společnostmi oprávněnými k převzetí nebezpečných a ostatních odpadů.

V oblasti nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi jsou implementována nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a zřízení Evropské agentury pro chemické látky a č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a to včetně změn dle Nařízení komise (EU) č. 453/2010 a č. 487/2013.

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. je současně od roku 2004 zapojena do Systému sdruženého plnění s autorizovanou společností EKO-KOM. Má tak zajištěný zpětný odběr a využití odpadů z obalů.

V oblasti životního prostředí spolupracujeme s poradenskou firmou BIO SYSTÉM spol. s r.o., která zajišťuje dohled nad dodržováním veškerých povinností vycházejících z platné legislativy.

Životní prostředí
Zivotní prostředí

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies (více informací).

Tento souhlas po Vás vyžaduje Evropská unie.

Nesouhlasím Souhlasím